0888 77 55 22 Купи ОНЛАЙН Запитване Имаш по-изгодна оферта. Вземи нашата!

Дезинфектант за ензимно почистване на инвазивни и неинвазивни медицински инструменти ENZYDIP-5 AM (ЕНЗИДИП-5 AM)

  • Описание

Описание

ENZYDIP-5 AM (ЕНЗИДИП-5 AM)
ЕНЗИДИП-5 AM е пълен концентрат за ензимно почистване на инвазивни и неинвазивни медицински инструменти и медицински изделия преди дезинфекция или стерилизация

Приложение: Ензидип-5 АМ е предназначен за ръчно или автоматично ензимно почистване на медицински изделия, хирургични и стоматологични инструменти преди дезинфекция или стерилизация.

Свойства: Благодарение на работещата комбинация от повърхностно-активни вещества и ензими (амилаза, липаза, протеаза, целулаза и мананаза) Ензидип-5 АМ ефективно почиства замърсявания от кръв, остатъчни тъкани, протеини, слуз, екскременти и други върху медицински инструменти и медицински изделия, включително твърди и гъвкави ендоскопи и стоматологични инструменти.
Ензидип-5 АМ се отличава с висока почистваща способност, ниска пенливост, добра измиваемост и съвместимост с различни материали като поливинилхлорид, гума, пластмаси, неръждаема стомана, алуминиеви сплави, цветни метали, керамика.
Цвят на концентрата: Бистра светло-кафява течност.
Киселинност: pH 7.4 – 7.9

Състав на препарата
Всеки 100 g Ензидип-5 АМ съдържа:
Активни вещества:
Нейоногенни ПАВ < 15 g
Ензими (амилаза, липаза, протеаза, целулаза и мананаза)
Други съставки: Консерванти, Хелатни агенти, Парфюмна композиция
Класификация: ЕнзиДип-5 АМ отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) 2017/745, Анекс VIII, Правило 1 и е класифициран като медицинско изделие – клас I.

Начин на употреба на ензимния дезинфектант:
Ензидип-5 АМ се доставя като пълен концентрат и се прилага под формата на работни разтвори. В зависимост от степента и вида на замърсяването препаратът може да се използва в различни концентрации. Препоръчително разреждане е от 1:200 до 1:100 с питейна вода. Няма изисквания по отношение на твърдостта на водата.
Инструментите се потапят в продължение на 5 – 15 минути във вана с работен разтвор при стайна температура.
Използването на топла вода около 32 – 35о С за приготвяне на работния разтвор може да съкрати времето за почистване.
Почистването се ускорява чувствително в ултразвукова вана (от 1 до 3 минути).
Тръби, маркучи, вътрешни пространства трябва да се промият с поток от препарата, като се внимава да не останат празнини и въздушни джобове. Засъхнали замърсявания се отстраняват с по-дълго въздействие или с помощта на четки, гъби и др.
След почистването инструментите се изплакват обилно с питейна вода.

Внимание!
Предупреждения за опасност
H315 – Предизвиква дразнене на кожата;
H319 – Предизвиква сериозно дразнене на очите;
Н 317 – Може да причини алергична кожна реакция
Препоръки за безопасност:
P102 – Да се съхранява извън обсега на деца
P280 – Използвайте предпазни ръкавици/предпазни очила/ предпазна маска за лице.
P305+P351+P338 – При КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива. Продължавайте да промивате
Р302+Р312+P313 – ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.
Условия на съхранение
Да се съхранява на сухо и проветриво място, в добре затворена оригинална опаковка, далече от пряка слънчева светлина при температура от 2° – 40 °С. Да се пази от достъп на деца. Да не се съхранява в метални съдове.
Предпазни мерки
При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.
При поглъщане да не се предизвиква повръщане, незабавно да се потърси медицинска помощ и да
се покаже опаковката или етикета.

Третиране на отпадъчни количества и опаковки: Да не се допуска изпускане на концентрата в околната среда.
Опаковка: туба (HDPE) от 5 литра.
Срок на годност: 2 години

При клиенти от София доставяме безплатно нашия Ензимен дезинфектант с нашите превозни средства при поръчка над 80 лв. При клиенти извън София доставяме Ензимния дезинфектант чрез куриер за сметка на клиента. Работим с всички куриери по желание. Вие ползвате специална цена за доставка (с отстъпка от цената на транспорта).

Вие може да си закупите от нас и други консумативи и техника, например: дезинфектант за инструменти, дезинфектант за ръце, дезинфектант за повърхности, дезинфектант за бърза дезинфекция на повърхностиЕКГ хартия, хартия за видеопринтери, автоклав 8 – 23 литра, автоклав 29-45 литра, ролки и пликове за автоклавиране, машина за обуване на калцуни, 3-канален електрокардиограф, 12-канален ЕКГ апарат, инфузионна помпа (перфузор), инфузионна помпа (инфузомат)дерматологична лампа, ръкавици, снежнобели салфетки за забърсване, калцуни, ултразвуков гел, контактен гел, АГ спекулум, четчици за цитонамазка, хартия за видеопринтери, висок клас хартия за видеопринтери, еднократни хартиени чаршафи, еднократни чаршафи в Промоция 10+1, чаршафи от ТНТ, тоалетна хартия, кърпи за ръце, пулсоксиметър, машина за автоматично обуване на калцуни, нитрилни ръкавици. enzimen preparat za dezinfekcia

Print Friendly, PDF & Email

Също може да ви хареса…

You've just added this product to the cart: