0888 77 55 22 Купи ОНЛАЙН Запитване

Дезинфектант за повърхности, 5 литра

  • Описание

Описание

Дезинфектант за повърхности Нипасепт  е концентриран препарат (трябва да се разреди с вода), предназначен за почистване и дезинфекция на големи и малки водоустойчиви повърхности и предмети.
Дезинфектантът за повърхности Нипасепт е с бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно действие.
Дезинфектантът за повърхности е бистра, светло зелена течност с приятен аромат на зелена ябълка и е концентрат, който трябва да се разреди с вода.
Дезинфектант за повърхности Нипасепт представлява смес от четвъртични амониеви съединения, алдехид и нейоногенни повърхностно активни вещества, която притежава широк спектър на гермицидно действие. Не съдържа формалдехид и активните му съставки са биоразградими.
Дезинфектантът за повърхности се прилага в здравни и лечебни заведения, обекти с обществено предназначение и транспортни средства, помещения за отглеждане на животни и ветеринарната практика с бактерицидно, микобактерицидно и фунгицидно действие.
Дезинфектантът за повърхности има следните активни вещества:
– Бензалкониев хлорид 10g /100g
– Етилендиоксидиметанол 10g /100g
Дезинфектантът за повърхности е лесен за употреба и е високоефективен при ниски концентрации.
Притежава нисък алергичен потенциал и след употреба оставя приятен аромат на зелена ябълка.
Дезинфектантът за повърхности съчетава почистващ и дезинфекционен ефект и не уврежда обработваните повърхности. След прилагането му не е необходимо последващо измиване с вода, освен в случаите, когато третираните повърхности влизат в контакт с храни.
След приготвяне работните разтвори са годни за употреба до 14 дни.
Дезинфектантът за повърхности не предизвиква алергични реакции.
Дезинфектантът за повърхности добре почиства и не уврежда обработваните повърхности.

Дезинфектант за повърхности – начин на употреба:
· Разреждане за сигурна дезинфекция: 3.5 % или 350 ml / 10 l вода
· Бърсане или обливане без измиване с вода
· Време на експозиция: 60 минути

Дезинфектант за повърхности – съхранение:
· Да се съхранява в добре затворена оригинална опаковка на места, защитени от пряка слънчева светлина, при температура от 2 до 35º С.
· Да не се съхранява със силни окислители и киселини.

Дезинфектант за повърхности – Предупреждения за опасност: Причинява тежки изгаряния и сериозно увреждане на очите. Вреден за водните организми с дълготраен ефект.
Дезинфектант за повърхности – Предпазни мерки: Да се избягва изпускане в околната среда. Да се използват предпазно облекло /ръкавици/ предпазна маска за лице/ предпазни очила.
При поглъщане на този Дезинфектант за повърхности: Изплакнете устата. Не предизвиквайте повръщане.
При контакт с очите: Внимателно промивайте с вода в продължение на няколко минути. Ако носите контактни лещи, свалете ги, ако е възможно. Продължете да промивате.
При контакт с кожата (или косата): Незабавно свалете замърсеното облекло. Облейте кожата с вода/ вземете душ.
Дезинфектант за повърхности има голяма опаковка: 5 литра концентрат за разреждане.

dezinfektant

Print Friendly, PDF & Email

Също може да ви хареса…

You've just added this product to the cart: