0888 77 55 22 Купи ОНЛАЙН Запитване

Дезинфектант за повърхности Нипасепт, туба от 5 литра

  • Описание

Описание

НИПАСЕПТ – концентриран препарат за почистване и дезинфекция на повърхности

Дезинфектант за повърхности Нипасепт е концентриран препарат предназначен за почистване и дезинфекция на големи и малки водоустойчиви повърхности и предмети.
Дезинфектант за повърхности Нипасепт е без формалдехид, феноли и хлор с бактерицидно, фунгицидно(C.albicans) и вирусоцидно ( HIV, Herpes simplex, Parotitis virus, Parainfkuenz virus) действие.
Дезинфектант за повърхности Нипасепт е бистра, светло зелена течност с приятен аромат на зелена ябълка.
Дезинфектант за повърхности Нипасепт представлява смес от четвъртични амониеви съединения, алдехид и нейоногенни повърхностно активни вещества, която притежава широк спектър на гермицидно действие. Нипасепт не съдържа формалдехид и активните му съставки са биоразградими.
Дезинфектант за повърхности Нипасепт се прилага в здравни и лечебни заведения, обекти с обществено предназначение и транспортни средства, помещения за отглеждане на животни и ветеринарната практика с бактерицидно, микобактерицидно и фунгицидно действие.
Дезинфектант за повърхности Нипасепт има следните активни вещества:
– Бензалкониев хлорид 10g /100g
– Етилендиоксидиметанол 10g /100g
Дезинфектант за повърхности Нипасепт е лесен за употреба и е високоефективен при ниски концентрации.
Притежава нисък алергичен потенциал и след употреба оставя приятен аромат на зелена ябълка.
Дезинфектант за повърхности Нипасепт съчетава почистващ и дезинфекционен ефект и не уврежда обработваните повърхности. След прилагането му не е необходимо последващо измиване с вода, освен в случаите, когато третираните повърхности влизат в контакт с храни.
След приготвяне работните разтвори са годни за употреба до 14 дни.
Дезинфектант за повърхности Нипасепт не предизвиква алергични реакции.
Дезинфектант за повърхности Нипасепт добре почиства и не уврежда обработваните повърхности.

Дезинфектант за повърхности Нипасепт – начин на употреба:
· Разреждане за сигурна дезинфекция: 3.5 % или 350 ml / 10 l вода
· Бърсане или обливане без измиване с вода
· Време на експозиция: 60 минути

Дезинфектант за повърхности Нипасепт – съхранение:
· Да се съхранява в добре затворена оригинална опаковка на места, защитени от пряка слънчева светлина, при температура от 2 до 35º С.
· Да не се съхранява със силни окислители и киселини.

Дезинфектант за повърхности Нипасепт – Предупреждения за опасност: Причинява тежки изгаряния и сериозно увреждане на очите. Вреден за водните организми с дълготраен ефект.
Дезинфектант за повърхности Нипасепт – Предпазни мерки: Да се избягва изпускане в околната среда. Да се използват предпазно облекло /ръкавици/ предпазна маска за лице/ предпазни очила.
При поглъщане на Дезинфектант за повърхности Нипасепт : Изплакнете устата. Не предизвиквайте повръщане.
При контакт с очите: Внимателно промивайте с вода в продължение на няколко минути. Ако носите контактни лещи, свалете ги, ако е възможно. Продължете да промивате.
При контакт с кожата (или косата): Незабавно свалете замърсеното облекло. Облейте кожата с вода/ вземете душ.
Дезинфектант за повърхности Нипасепт – опаковка: 5 литра.

Print Friendly, PDF & Email
You've just added this product to the cart: