0888 77 55 22 Купи ОНЛАЙН Запитване Имаш по-изгодна оферта. Вземи нашата!

Политика на поверителност и защита на личните данни

Политика за поверителност и защита на личните данни на посетители на сайта, клиенти и контрагенти на Доставчика

Последна актуализация: м. Февруари 2020 г.

Съдържание:
Въведение
Въведение: Сайтът, който ползвате www.megamedbg.com, е собственост на МЕГАМЕД България ЕООД, ЕИК 201703466 със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Сухата река, бл. 214, МОЛ Митко Димитров, наричано по-долу „Доставчик“ или „ние“. За целите на поддържането на сайта си и медийните си канали, както и осигуряването на информация за клиентите си, Доставчикът съхранява, обработва и използва лични данни на потребителите на сайта, на читателите, клиентите и партньорите си, наричани по-долу „Вашите данни“ или „данните“. Моля, отделете време и прочетете настоящия документ
Политика за поверителност и защита на личните данни (наричан по-долу „Политиката“)
Политика за поверителност и защита на личните данни (наричан по-долу „Политиката“). Ако не сте съгласни с условията, не предоставяйте на Доставчика Вашите данни. Настоящата Политика за поверителност и защита на лични данни влиза в сила от 10 май 2018 г. и е съобразена с изискванията на европейски Регламент за защита на личните данни (EU 2016/679 – GDPR). МЕГАМЕД България ЕООД запазва правото си да променя и актуализира при необходимост настоящата Политика. Каним Ви периодично да проверявате тази страница, за да сте сигурни, че сте съгласни със всички промени.
Дефиниция за лични данни
Дефиниция за лични данни Според регламента „лични данни“ са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
Категории лични данни, обработвани от Доставчика:
Категории лични данни, обработвани от Доставчика: ПРЯКО СЪБИРАНИ ДАННИ – Съгласно Регламента, събираме, съхраняваме и обработваме следните предоставени от Вас данни, като при всяко конкретно събиране на Ваши данни ще Ви уведомяваме за конкретната цел или цели, за които те ще се използват: – име на фирмата/организацията – лично и фамилно име и длъжност – информация за обратна връзка, включително пълен пощенски адрес (когато се отнася за доставка на стока), телефон, сайт и имейл адрес. За по-добро обслужване на продажбите и организиране на доставките на нашите изделия събираме данни и за сектора на дейност на фирмата/организацията, както и за направлението, в които работи клиентът. Доставчикът не събира и обработва преднамерено специални категории лични данни, както и информация от деца под 16 години. АВТОМАТИЧНО СЪБИРАНИ ДАННИ В допълнение към данните, които ни предоставяте при регистрация, можем да събираме информация автоматично, която ни предоставя Вашият компютър или мобилно устройство. Тя се събира чрез т.нар. бисквитки, чието подробно описание можете да намерите в документа Политика за бисквитките.
Причини и цели за събиране и обработка на личните данни
Кога събираме Ваши данни? Можем да събираме и използваме Ваши лични данни, ако:
– посещавате или използвате нашия интернет сайт и канали в социалните мрежи;
– се абонирате за нашите издания, бюлетини, информационни услуги;
– рекламирате или купувате от нас стоки и услуги;
– доставяте стоки и услуги за нашите нужди;
– комуникирате с нашия екип;
– ни посещавате на изложения и събития;
– ако взаимодействате по друг начин си с нас в качеството си на потребител, бизнес клиент, партньор или друго.
За какво бихме ползвали Вашите лични данни? Информацията, която събираме, може да ни послужи, за да:
– Продаваме предлаганите от нас изделия, услуги и други;
– Създадем Ваш потребителски акаунт;
– Комуникираме с Вас, да разберем Вашите нужди и да Ви предоставим по-добри изделия, услуги и информация;
– Комуникираме с Вас във връзка с Вашия абонамент за нашите издание/я или информационен канал/и или по други въпроси, свързани с дейността ни;
– Изпращаме новини, свързани с дейността ни, за инициативи, продукти, предложения и оферти, проучвания или друга информация, която считаме, че може да Ви бъде полезна и интересна, като я изпращаме на Вашия имейл адрес;
– Поддържаме вътрешен архив;
– Осигурим надеждно, сигурно и добро представяне на предлаганите от нас изделия и услуги и за да подобрим продуктите и продажбите си;
– Ви изпращаме информация по е-поща за промоции на нови продукти, специални оферти, новини и съобщения (само ако сте се абонирали за услугата);
– Персонализираме уебсайта според Вашите интереси.
– Преносимост на данните
Преносимост на данните За дейността на Доставчика Вашата лична информация е от първостепенна важност. Никога не бихме предоставили за търговски цели или продали Вашите данни. Възможно е да споделим Ваши данни само и единствено за следното:
– Доставчици на услуги: например, програмисти и хостинг компании;
– Консултанти и други: например, счетоводители и адвокати;
– Бизнес партньори;
– Публични и държавни органи;
– Други служебни лица: например, при продажба или преструктуриране на бизнеса на Доставчика.
– Законово право за ползване на данните
Законово право за ползване на данните Вашите данни ни служат за разпространение на продуктите и услугите, която предлагаме, както и за изпълнение на рекламно-информационните ни услуги. В зависимост от целта, за която Доставчикът използва данните, правните основания могат да включват:
– Вашето съгласие, което може да бъде оттеглено във всеки един момент;
– Изпълнение на договор или необходимост от установяване на договорно отношение;
– Спазване на законови задължения;
– Наши законосъобразни интереси и основания;
– Всяко друго законово основание, разрешено от закона.
– Срок за съхранение
Срок за съхранение на данните Данните, включени във Вашия акаунт на абонат, ще бъдат съхранявани от момента на запитването Ви, за което и да е от нашите изделия или услуги, до момента, в който оттеглите желанието си да бъдете клиент, след което ще бъдат изтрити.
Вашите права и задължения във връзка с личните Ви данни
Вашите права Съгласно новия Регламент за защита на личните данни (EU 2016/679 – GDPR), Вашите права по отношение на личните данни, включват:
– Информираност;
– Достъп до собствените Ви данни;
– Коригиране (ако данните са неточни);
– Изтриване на Вашите лични данни (право „да бъдеш забравен“);
– Ограничаване на обработването от страна на администратора;
– Преносимост на личните данни между отделните администратори;
– Възражение спрямо обработването на Вашите лични данни;
– Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
– Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.
Вашите задължения Ако запитате за наше изделие или услуга за друг, а не себе си, Ваше задължение е да информирате човека, за когото ни предоставяте данни, относно съдържанието на настоящата Политика, както и да извършите всичко друго необходимо, свързано с това предоставяне, спрямо местното законодателство. Ваше задължение е информацията и данните, които ни предоставяте, да са верни и точни.
– Сигурност на данните
Сигурност на данните Доставчикът Ви уверява, че е предприел организационни и технически мерки, с които да защити в максимално възможна степен неоторизиран достъп или разкриване на информация.
Изискваме и от контрагентите ни, наличието на необходимото обезпечаване на сигурността на личните Ви данни. За връзка с Доставчика по отношение на личните данни пишете на: office@megamedbg.com.
Моля, прочетете и Условията за ползване на този сайт.

Print Friendly, PDF & Email